Tegemoetkoming kinderopvang


Via Juffies-kinderopvang.nl heeft u recht op Tegemoetkoming Kinderopvang van werkgever(s) en Rijk. Wanneer de werkgever(s) geen tegemoetkoming willen betalen, komt u in aanmerking voor een extra bijdrage van het rijk. W
anneer je tegen het aanvragen van de tegemoetkomingen opziet, wil ik je wel helpen met het invullen van de benodigde formulieren of internetpagina's. Wanneer jij en je partner ongeveer 35.000 euro samen verdienen per jaar (bruto loon min hypotheek en 2 maal heffingskorting) betaal je maar E0,50 per opvanguur!! Voor het tweede kindje E 0,25 per opvanguur!!


Wet Kinderopvang

De nieuwe wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en de overheid. Zij dragen samen de kosten voor kinderopvang. Voorwaarde hiervan is een contract met een erkend gastouder. Voor het gemak ga ik ervan uit dat u voor de mogelijkheid kiest om een tegemoetkoming te krijgen van werkgevers (lees ook /gemeente of UWV) en het Rijk. Ook ga ik voor het gemak uit van het feit, dat u gebruik wil maken van mij als erkend gastouder. Wanneer je er zelf niet uit komt, wil ik je altijd wel helpen met invullen van de formulieren die je nodig hebt om de tegemoetkomingen aan te vragen. (Kijk eens op www.kostenkinderopvang.nl. Deze site rekent voor u de maandelijkse kosten voor kinderopvang voor u uit).

Hoe gaat dat in zijn werk?

Ik probeer het in het kort aan u uit te leggen:

  1. Als ouders moet je een contract sluiten met een gastouder die in staat geschreven bij de KvK en staat ingeschreven bij de Belastingdienst. Dit is noodzakelijk, omdat de gastouder anders niet erkend is, dus tegemoetkoming niet mogelijk is. Ook moet de gastouder aangesloten zijn bij een Erkend Gastouderbureau, die staat ingeschreven bij een Gemeenteregister. In het contract staat de te betalen prijs per uur, de naam, geboortedatum en adres van het kind, het aantal uren opvang per jaar en de duur van de overeenkomst.
  2. Je betaalt zelf de factuur die je ontvangt voor de gemaakte opvangkosten.
  3.  Via de belasting/toeslagen /kinderopvang vul je een toeslagenformulier in. Dit kan via de computer of schriftelijk worden gedaan. De belasting betaalt miv 1 januari 2007 ook het 1/3e gedeelte uit van werkgever/gemeente of UWV. Deze uitbetaling wordt maandelijks -achteraf aan u betaald.

 

Rol werkgevers

MIV 1 januari 2007 zijn werkgevers verplicht om een deel van de opvangkosten te vergoeden.

Extra tegemoetkoming

Soms is het totaal van de bijdragen van beide werkgevers minder dan 1/3 van de opvangkosten (bijv. als één van de werkgevers geen vergoedingsregeling biedt). Het Rijk compenseert dan een deel van de ontbrekende vergoeding. Deze compensatie komt boven op de tegemoetkoming die je al van de Belastingdienst/ Toeslagen ontvangt. Deze regeling is ook van toepassing op zelfstandige ondernemers.

 

De hoogte van de extra tegemoetkoming wordt door de Belastingdienst berekend en is ook weer afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijk inkomen.

Je hoeft de extra tegemoetkoming niet apart aan te vragen. Dat gebeurt automatisch als je de tegemoetkoming van het Rijk aanvraagt.

 


 

Hoogte tegemoetkoming Rijksoverheid

De hoogte van de tegemoetkoming die je van de overheid kunt krijgen is afhankelijk van een aantal zaken:

 

1. De hoogte van het inkomen. Hoe lager het inkomen hoe hoger het percentage dat je vergoedt krijgt en andersom. Als je aangifte inkomstenbelasting 2004 hebt gedaan, kun je bij de schatting gebruikmaken van het verzamelinkomen dat is vermeld in je meest recente aanslag inkomstenbelasting. Je toetsingsinkomen is hetzelfde als je verzamelinkomen. Houd bij de schatting van het toetsingsinkomen rekening met bijvoorbeeld een eventuele loonstijging of meer/minder werken. Wanneer je geen aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, bereken dan je bruto- jaarloon voor 2006: bijvoorbeeld 12 x het maandloon + 8% vakantiegeld + een 13e maand MIN de heffingskortingen (3.000 euro)

2. Het aantal kinderen dat je in de opvang hebt. De tegemoetkoming is vanaf het tweede kind trouwens hoger.

3. De opvangkosten
het Rijk draagt bij tot een uurtarief in 2006 van maximaal  € 5,68 voor dagopvang en maximaal € 6,13 voor Buitenschoolse opvang. Is het uurtarief hoger dan moet je het verschil zelf bijbetalen.


4. Het aantal uren opvang per periode

5. De werkgeversbijdrage. Betaalt je werkgever geen bijdrage, dan zal het Rijk een extra tegemoetkoming verstrekken.

 

De Belastingdienst verwerkt en controleert je aanvraag. Als je inderdaad voor tegemoetkoming in aanmerking komt maakt de Belastingdienst deze per maand rechtstreeks aan je over. Als zich tussentijds wijzigingen voordoen in je situatie, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen, je inkomen verandert of je kind gaat van de opvang af, dan moet je dit direct doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen. Anders loop je de kans dat je naderhand te veel ontvangen tegemoetkoming moet terugbetalen. Wijzigingen kun je doorgeven via een wijzigingsformulier dat je kunt downloaden via www.belastingdienst.nl of vraag een wijzigingsformulier aan bij mij. Het resterende deel van de kosten draag je zelf. Dit is het bedrag dat overblijft na aftrek van de vergoedingen door jullie werkgevers en de tegemoetkoming van het Rijk en bedraagt ongeveer 1/3 van de oorspronkelijke factuur. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl, onder Kinderopvangtoeslag..

 

Partner, echtgenoot of huisgenoot?

Er zijn tegenwoordig veel vormen van samenleven. Voor de tegemoetkoming wordt met de volgende samenlevingsvormen rekening gehouden:

 

  • Gehuwd: leef je echter niet meer samen met je echtgenoot, dan geldt dat als ongehuwd.
  • Geregistreerd partnerschap: voor jullie gelden dezelfde regels als voor gehuwden.
  • Gezamenlijke huishouding: als jullie samenwonen, beiden ongehuwd zijn en ouder dan 18 jaar, en jullie voeren in 2005 meer dan 6 maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding terwijl jullie op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven bij de gemeente, dan zijn jullie huisgenoten. Meestal betreft het partners maar het kan ook zijn dat je bijv. met je moeder of met een vriend of vriendin een gezamenlijke huishouding voert. Voor de tegemoetkoming moet je dan de gegevens van je huisgenoot opgeven. Woon je met meer huisgenoten dan kies je zelf welke huisgenoot je opgeeft.
  • Co-ouderschap: beide ouders kunnen recht hebben op tegemoetkoming, elke ouder vraagt dan voor zijn deel van de kosten tegemoetkoming aan.

 

   

 

 

» tegemoetkoming in de kosten